Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Všeobecné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PREDAJA, ÚČASTI, ROZSAHU A KVALITY SLUŽIEB ZAHRNUTÝCH DO CIEN ZÁJAZDOV CESTOVNEJ KANCELÁRIE AZAD s.r.o.

(Ďalej len Všeobecné zmluvné podmienky CK)

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK sú platné pre všetky zájazdy a služby cestovného ruchu, organizované cestovnou kanceláriou Azad (ďalej len CK). Tieto všeobecné zmluvné podmienky CK sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu uzatvorenou s objednávateľom zájazdu. Objednávateľ je povinný oboznámiť sa s informáciami, ktoré CK k danému typu zájazdu poskytuje.

I. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom sa riadi ustanoveniami zák. č. 281/2001 Z.z. v znení zákona č.286/2006 Z.z. a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Vzniká na základe objednávateľom podpísanej písomnej „Zmluvy o obstaraní zájazdu“ (ďalej len Zmluva) potvrdenej CK a úhrady zálohy objednávateľom na účet CK. Pri prihlasovaní sa na zájazd organizovaný CK, obdrží objednávateľ Zmluvu, ktorú po vyplnení a podpísaní odovzdá CK. Zmluvu môže nahradiť objednávka/rezervácia s presnou špecifikáciou zájazdu, identifikáciou objednávateľa a ďalších záujemcov zaslaná faxom, poštou alebo elektronickou poštou. Odovzdaním vyplnenej a podpísanej Zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so „Všeobecnými zmluvnými podmienkami CK“, berie ich na vedomie a súhlasí s nimi. CK poskytuje svoje služby všetkým záujemcom bez obmedzenia. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu využívať služby CK len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov a osoby medzi 15 - 18 rokom veku so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Katalógy zájazdov sú vydávané v predstihu a CK si preto vyhradzuje právo oznámiť pred uzatvorením Zmluvy zmeny údajov uvedených v katalógu zájazdov. V prípade, že sa údaje v Zmluve a v katalógu odlišujú, sú záväzné údaje uvedené v Zmluve.

II. Cenové podmienky

Ceny zájazdov CK Azad sú cenami zmluvnými a rozumie sa nimi cena, ktorú za služby objednané objednávateľom potvrdí CK v Zmluve. Obsah cien je uvedený v ponuke jednotlivých služieb. Ceny obsahujú DPH. CK má právo na jednostranné zvýšenie ceny do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, a to v prípadoch, kedy po dátume stanovenia cien v katalógu došlo k zmene ceny za dopravu vrátane cien pohonných hmôt alebo platieb spojených s dopravou, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu, a to o viac ako 5 %. V tomto zmysle upravené ceny zájazdu sú platné dňom vyhlásenia úpravy cien zájazdu a vzťahujú sa na všetky služby, ktoré objednávateľ zatiaľ nečerpal a ktoré sú obsahom ceny. Písomné oznámenie o zvýšení ceny zašle CK objednávateľovi najneskôr 21 dní pre začiatkom zájazdu. Ak je CK nútená zvýšiť cenu zájazdu z iných ako vyššie uvedených podmienok, navrhne objednávateľovi zmenu Zmluvy. Náklady CK na vedľajšie služby, ktoré nie sú obsahom ceny, napr. telefonické alebo faxové vyžiadanie služieb v zahraničí, rezervácie, telefonické a elektronické dotazy do zahraničia aj v tuzemsku, o ktoré objednávateľ požiada, hradí objednávateľ a budú účtované oddelene od dohodnutej ceny zájazdu. Objednávateľ nemá nárok na prípadné zľavy vyhlásené CK po dátume podpisu Zmluvy objednávateľom.

III. Platobné podmienky

CK má právo na zaplatenie ceny služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ má povinnosť uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím. Objednávateľ zaplatí podľa typu zájazdu buď zálohu 50% z ceny zájazdu alebo plnú cenu zájazdu, a to pri uzatvorení Zmluvy. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v dobe kratšej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny zájazdu. Doplatok celkovej ceny zájazdu, ktorá s ním bola dohodnutá v Zmluve musí objednávateľ uhradiť najneskôr 30 dní pred začiatkom čerpania služieb dohodnutých v Zmluve. Pri platení poštovou poukážkou sa termínom zaplatenia rozumie termín, kedy CK obdrží potvrdenie o zaplatení. Pri platení faktúrou alebo prevodom z účtu sa termínom zaplatenia rozumie termín, kedy je na bežný účet CK pripísaná požadovaná čiastka. V prípade úhrady zájazdu v termíne kratšom ako 14 dní pred nástupom na zájazd je objednávateľ povinný túto úhradu previesť hotovostným vkladom na účet CK. V prípade nedodržania termínu zaplatenia ceny zájazdu objednávateľom je CK oprávnená jeho účasť na zájazde zrušiť s tým, že náklady spojené so zrušením účasti (stornopoplatky) hradí objednávateľ. Bez zaplatenia celej ceny zájazdu v termíne uvedenom v Zmluve nemá objednávateľ nárok zúčastniť sa zájazdu a čerpať služby. Doklad na ubytovanie a čerpanie ďalších služieb (voucher) bude zásadne objednávateľovi odovzdaný až po úplnom zaplatení ceny zájazdu.

IV. Zmeny služieb, zmeny programu, odstúpenie od zmluvy a zrušenie zájazdu

Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, alebo zájazd zrušiť.

Takéto zmeny je CK povinná oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu. Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny alebo zálohy, prípadne na prevod zaplatenej čiastky na úhradu ceny náhradného plnenia, bez zaplatenia zmluvných pokút, pri zrušení zájazdu zo strany CK a pri závažnej zmene programu, miesta ubytovania, spôsobu prepravy a ceny zájazdu. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovacieho objektu, pokiaľ je náhradný objekt rovnakej alebo vyššej kategórie, zmena poradia miest navštívených po trase, zmena trasy do miesta pobytu a z miesta pobytu z dopravných, bezpečnostných a podobných dôvodov. Pokiaľ objednávateľ neodstúpi od zmluvy v lehote 5 dní od doručenia oznámenia o zmenách, znamená to, že s ich zmenou súhlasí. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ak nebol dosiahnutý minimálny počet objednávateľov pri zájazdoch s dopravou organizovanou CK, a to 30 osôb platiacich plnú katalógovú cenu prepravy pri autobuse do 43 miest. Pri ostatných zájazdoch si CK vyhradzuje právo zrušiť zájazd pokiaľ nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov uvedených v Zmluve. O zrušení zájazdu je CK povinná informovať objednávateľa najneskôr do 7 dní pred začiatkom zájazdu alebo čerpania zaplatených služieb. V tomto prípade má objednávateľ právo na vrátenie celej čiastky bez ďalších náhrad. CK si vyhradzuje právo na zmenu dátumu a hodiny príchodu, hodiny odchodu ako aj na zmenu trasy a vecného aj časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov ktoré majú priamy aj nepriamy dopad na kalkuláciu ceny zájazdu alebo z dôvodu mimoriadnych okolností (neistá politická a vojenská situácia v navštívenej krajine), štrajkov, dopravných problémov a porúch, nešťastí a ďalších okolností, ktoré CK nemohla ovplyvniť. CK nepreberá vo vyššie uvedených prípadoch zodpovednosť za dôsledky a škody plynúce zo zmeny programu a ceny zájazdu. CK rovnako nepreberá zodpovednosť za zrušenie zájazdu a za zmeny programu zájazdu, trasy a služieb z dôvodu zásahu vyššej moci. V tomto prípade môže CK zaistiť len služby v súlade so svojimi možnosťami. CK si vyhradzuje právo na zmenu ubytovacieho zariadenia, ak je táto zmena uskutočnená zo strany zahraničného partnera a CK nemohla túto zmenu odvrátiť. V takom prípade CK garantuje ubytovanie prípadne stravovanie (podľa zaplatených služieb) v inom ubytovacom zariadení minimálne na rovnakej úrovni.

V. Zmena Zmluvy zo strany objednávateľa
  1. Zmena termínu zájazdu, zmena miesta zájazdu, zmena typu ubytovania, zmena druhu dopravy

Zmena Zmluvy na základe písomnej požiadavky objednávateľa bude zo strany CK uskutočnená, pokiaľ to bude možné a posudzovaná s prihliadnutím na aktuálnu požiadavku objednávateľa (na zmenu termínu zájazdu, zmenu miesta, typu ubytovania alebo zmenu druhu dopravy) podľa platných storno poplatkov (bod VI.).

  1. Zmena mena objednávateľa

Objednávateľ môže písomne oznámiť CK, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba (náhradník) v oznámení uvedená. Dňom preukázaného doručenia oznámenia do CK v nižšie uvedenej lehote sa osoba v ňom uvedená stáva objednávateľom. Cena poukazu zostáva nezmenená (aj v prípade zmeny z dospelej osoby na dieťa). Pri zmene mien všetkých osôb v Zmluve je toto posudzované ako odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu VI. Ak je objednávateľom viac osôb, uhradí objednávateľ CK náklady spojené so zmenou mena objednávateľa za každú osobu. Pôvodný a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a nákladov CK spojených s uskutočnením zmeny.

  1. Zmena počtu osôb v "Zmluve o obstaraní zájazdu"
     a) Ak stornuje zájazd 1 osoba v dvojlôžkovej izbe, musí zaplatiť zostávajúca osoba príplatok za jednolôžkovú izbu. Pokiaľ tento príplatok nebude uhradený, táto osoba nespĺňa podmienky pre vystavenie ubytovacieho poukazu - voucheru a nemôžu jej byť poskytnuté služby zo strany CK.
     b) Ak stornuje zájazd 1 alebo viac osôb v apartmáne, sú zostávajúce osoby povinné doplatiť v stanovenom termíne rozdiel do pôvodnej ceny apartmánu. Pokiaľ tak objednávateľ neurobí, bude toto CK posudzovať ako odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu VI.

VI. Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa - stornopoplatky

Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb a bez udania dôvodu (stornovať zájazd). Toto odstúpenie musí uskutočniť písomne. Zmluvný vzťah je zrušený a účasť stornovaná k dňu, kedy je písomné odstúpenie (storno zájazdu) doručené cestovnej kancelárii Azad. V tomto prípade má CK právo účtovať stornopoplatky (odstupné) z ceny zájazdu (obsah viď bod II.) uvedeného v Zmluve. Stornopoplatok hradí objednávateľ a je splatný ihneď. CK má právo odčítať stornopoplatok od uhradenej celej alebo čiastočnej zálohovej platby. Pokiaľ budú stornopoplatky vyššie ako úhrada zálohy objednávateľom, je objednávateľ povinný uhradiť tento rozdiel do 14 dní od uskutočneného doúčtovania. Objednávateľ je povinný vrátiť všetky ceniny (voucher) pri odstúpení od zmluvy, inak mu CK po odrátaní príslušného stornopoplatku nevráti peniaze až do preukázateľného nezneužitia týchto cenín. Po odrátaní stornopoplatku obdrží objednávateľ naspäť zvyšok zo zaplatenej čiastky. Výška stornopoplatku závisí na dobe, kedy CK obdržala požiadavku objednávateľa na storno zájazdu, a to:

     a) 31 a viac dní pred začiatkom zájazdu 35,-€ za každého účastníka zájazdu
     b) 30 až 21 dní pred začiatkom zájazdu 25 % z ceny zájazdu
     c) 20 až 14 dní pred začiatkom zájazdu 50 % z ceny zájazdu
     d) 13 až 3 dni pred začiatkom zájazdu 80 % z ceny zájazdu
     e) 2 dni a menej pred začiatkom zájazdu 100 % z ceny zájazdu.
    f) pri nenastúpení žiaka na školu v prírode, lyžiarsky výcvik, školský výcvik je potrebné doloženie lekárskeho potvrdenia. Nenastúpenému žiakovi bude účtovaný manipulačný poplatok vo výške 20€ plus    poplatok za autobusovú dopravu, pokiaľ bola v zmluve objednaná.

Pri určení počtu dní pre výpočet storno poplatkov sa do stanoveného počtu dní započítava aj deň, kedy došlo k stornovaniu zájazdu. Do počtu dní sa nezapočítava deň, v ktorom má byť poskytnutá prvá služba (odchod autobusu, nástup na zájazd, pobyt). V prípade, že sa objednávateľ nedostaví k čerpaniu služieb v mieste ubytovania v deň uvedený na voucheri alebo zmešká odchod autobusu alebo musí byť vylúčený zo zájazdu alebo sa zájazdu nezúčastní v dôsledku ním dodaných nesprávnych alebo neúplných údajov v Zmluve, nedodržaním colných, pasových, devízových alebo iných predpisov, nemá nárok na vrátenie ním zaplatenej finančnej čiastky. V prípade, že objednávateľ v priebehu zájazdu svojvoľne zruší časť zájazdu alebo nevyčerpá niektorú zo zaplatených služieb, nemôže si uplatniť nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby. Ak stornuje objednávateľ účasť na zájazde pred jeho začiatkom, môže si uplatniť v poisťovni nárok na úhradu časti stornopoplatku účtovaného CK objednávateľovi. Tento nárok môže uplatniť v poisťovni v zmysle podmienok poisťovne pre poistenie storna zájazdu. Podmienky pre poistenie nákladov súvisiacich so zrušením cesty obdrží objednávateľ pri uzatvorení Zmluvy

VII. Poistenie

Cestovná kancelária ponúka a odporúča objednávateľovi uzatvoriť cestovné poistenie, ktoré sa pripláca k cene zájazdu a pokrýva rôzne riziká (zdravotné, úrazové, strata batožiny, zodpovednosti za škodu, storno zájazdu a pod.), spojené s účasťou na zájazde. Poistná zmluva, je uzatvorená medzi objednávateľom a príslušnou poisťovňou. V prípade vzniku poistnej udalosti poskytuje cestovná kancelária len nevyhnutnú súčinnosť. CK nehradí poplatky za lekárske ošetrenie ani ďalšie úkony, nemôže sa vyjadrovať k výške nárokov objednávateľa na úhradu nákladov, súvisiacich s poistnou udalosťou, ani k podmienkam vzniku poistnej udalosti. Ceny zájazdov zahŕňajú poistenie pre prípad úpadku CK v zmysle Zákona o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr č. 281/2001 Z.z.

VIII. Zdravotné náležitosti

Každý objednávateľ cestuje s vedomím svojho zdravotného stavu a s vedomím úhrady nákladov za lekárske zákroky a liečenie v zahraničí.

IX. Cestovné doklady

Objednávatelia, ktorí sa prihlásia na zájazd, zodpovedajú za platnosť svojich cestovných dokladov v dobe konania zájazdu. V prípade, ak tomu tak nie je a objednávateľ sa z tohto dôvodu nemôže zájazdu zúčastniť, postupuje CK rovnako, ako by objednávateľ zájazd stornoval, teda podľa bodu VI. Objednávatelia, ktorí si zabezpečujú vlastnú dopravu, zodpovedajú za akékoľvek potrebné doklady nevyhnutné k cestám do zahraničia (zelená karta, medzinárodný vodičský preukaz a pod.). K dátumu spracovania údajov do tohto katalógu sa pre cesty do Chorvátska nevyžadovalo vízum ani zvláštne zdravotné formality.

X. Strata dokladov

V prípade, že objednávateľ v priebehu zájazdu stratí alebo sú mu odcudzené doklady, je povinný si pre spiatočnú cestu zabezpečiť nové (náhradné) doklady sám a na svoje vlastné náklady. Objednávateľ sa môže v tomto prípade obrátiť na sprievodcu so žiadosťou o výpomoc pri zabezpečovaní nových alebo náhradných dokladov pre spiatočnú cestu. Náklady CK s touto pomocou spojené je objednávateľ povinný CK uhradiť.

XI. Batožina

Prevoz batožiny do 15 kg/osoba v dopravných prostriedkoch zabezpečovaných CK je zadarmo. Objednávateľ je povinný naložiť si svoju batožinu do prepravného prostriedku a v cieľovej stanici batožinu ihneď prevziať. CK nepreberá záruky za stratu alebo odcudzenie batožiny. V prípade straty alebo odcudzenia batožiny môže objednávateľ požiadať o pomoc sprievodcu pri vybavovaní formalít v cudzej krajine. Potvrdenie od miestnych orgánov (na príslušnom formulári) a príslušné zápisy potom objednávateľ posiela sám do poisťovne. Vo vyššie uvedených prípadoch sa jedná o priamy vzťah objednávateľa k poisťovni, dopravcovi alebo ubytovaciemu zariadeniu.

XII. Škody

Objednávateľ je povinný uhradiť škodu, ktorú spôsobil v priebehu dopravy a pobytu v dopravnom prostriedku a v ubytovacom zariadení. CK nezodpovedá za škodu, pokiaľ bola spôsobená objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo vznikla neodvrátiteľnou udalosťou, ktorej sa nemohlo zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia.

XIII. Dodržiavanie colných, devízových a ostatných predpisov

Objednávatelia sú povinní dodržiavať všetky colné, devízové a ostatné predpisy Slovenskej republiky alebo navštívenej krajiny. Pokiaľ by objednávateľ svojím konaním ohrozoval alebo narušil priebeh a program zájazdu alebo pokiaľ závažným spôsobom poruší colné, devízové a ostatné predpisy Slovenskej republiky alebo navštívenej krajiny, môže byť vylúčený z účasti na zájazde, pričom stráca akýkoľvek nárok na náhradu nevyužitých služieb.

XIV. Dĺžka zájazdu

Dĺžka zájazdu je vyjadrená počtom dní. Do celkového počtu dní trvania autobusových zájazdov sú zahrnuté aj dni určené na cestu do / z miesta pobytu, a to aj v prípadoch, kedy je doprava organizovaná v neskorých nočných, prípadne skorých ranných hodinách. Za časové posuny začiatku a konca čerpania služieb, ako aj za služby nevyčerpané z dôvodu meškania dopravy, CK nenesie zodpovednosť a preto neposkytuje finančnú ani žiadnu inú náhradu. Klienti sú o odchodoch z miesta pobytu do SR informovaní prostredníctvom informačnej tabule v ubytovacom zariadení, v CK alebo pri schôdzke s delegátom.

XV.Stravovanie
  1. Zájazdy bez stravy. - Možnosť individuálneho stravovania v okolitých stravovacích zariadeniach.
  1. Zájazdy s polpenziou. - Polpenzia sa skladá s raňajok a večere. V prípade, ak začína večerou, v deň odchodu končí raňajkami. Ak začína raňajkami, končí večerou.
  1. Zájazdy s plnou penziou. - V niektorých letoviskách je možné doobjednať si k polpenzii obed za doplatok.
XVI. Zľavy

Zľavy na zájazdy sú uvedené v katalógu dovoleniek a CK AZAD si vyhradzuje právo na ich zmenu. Uvedené zľavy nie je možné kombinovať.

  1. First minute

Zľavy si určuje CK a sú uvedené v katalógu pri jednotlivých produktoch pokúkaných CK AZAD.

  1. Last minute

Zľavy si určuje cestovná kancelária. Pokiaľ si zákazník rezervuje zájazd v určitom termíne v danej cene a cena zájazdu sa v priebehu dňa zmení, nemá nárok na zmenu zmluvy a zakúpenie zájazdu v novej akciovej cene. Cena zájazdu platí pri rezervácii zájazdu zákazníkom. Pri zrušení zmluvy CK postupuje podľa bodu VI.

XVII. Reklamácia služieb

Pri nedodržaní podmienok zájazdu stanovených CK je zákazník oprávnený uplatniť reklamáciu nasledujúcim spôsobom: a)zákazník je povinný nahlásiť nedostatky poskytovaných služieb ihneď po ich zistení tak, aby bolo možné ich odstránenie ešte v priebehu konania zájazdu. b)V prípade, že sa tak nestane, má zákazník nárok na uplatnenie reklamácie najneskôr do 3 mesiacov po skončení zájazdu. Po tomto termíne bude reklamácia považovaná za neplatnú. c) Reklamácia by mala byť podložená písomným vyjadrením zástupcu CK, v prípade, že zástupca nie je prítomný počas celej doby pobytu, potvrdenie oprávneného zástupcu ubytovateľa, aby mohlo dôjsť k rýchlemu vyriešeniu. Na všetky reklamácie podané podľa hore uvedených podmienok je CK povinná odpovedať písomnou formou do 30 – tich dní odo dňa obdržania reklamácie.

XVIII.. Ostatné práva a povinnosti objednávateľa
  1. Práva objednávateľa
     a) právo na ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti so zájazdom poskytol cestovnej kancelárii
     b) právo na dodatočné informácie, ktoré neboli uvedené v katalógu a ktoré sú pre objednávateľa dôležité a sú cestovnej kancelárii známe, najmä podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu cestovnej kancelárie v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba
     c) právo na reklamáciu služieb v súlade s bodom X. týchto „Všeobecných zmluvných podmienok“
     d) právo obdržať najneskôr 5 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie písomné podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú cestovnej kancelárii známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v Zmluve alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný

      2. Povinnosti objednávateľa

     a) zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov doprovod a dohľad dospelého účastníka v priebehu zájazdu
     b) zabezpečiť doprovod a dohľad osôb, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje
     c) nahlásiť CK účasť cudzích štátnych príslušníkov a doložiť kópie ich pasov
     d) prevziať od cestovnej kancelárie potrebné doklady pre čerpanie dohodnutých služieb (voucher, zmluva o obstaraní zájazdu) a tieto doklady si vziať so sebou na zájazd
     e) dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto pripravený čerpať dohodnutý rozsah služieb; v prípade omeškania z vlastnej viny s nástupom na čerpanie dohodnutého rozsahu služieb, dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb
     f) riadiť sa pokynmi cestovnej kancelárie, jej zodpovedného zástupcu počas zájazdu, dodržiavať stanovený program, platné predpisy navštívenej krajiny, miesta i ubytovacieho objektu, a to najmä ubytovací poriadok a prepravný poriadok; uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení alebo v dopravnom prostriedku počas trvania zájazdu
     g) pri zájazdoch do zahraničia mať pri sebe všetky platné cestovné doklady, požadované pre vstup do navštívenej krajiny, najmä cestovný doklad, doklad o cestovnom poistení, ak je objednávateľ poistený; tieto doklady je obstarávateľ povinný si obstarať sám, pokiaľ mu cestovná kancelária takúto službu osobitne neponúkla a neposkytla
     h) zdržať sa konania poškodzujúceho alebo obmedzujúceho ostatných účastníkov zájazdu K povinnostiam objednávateľov - právnických osôb, ktoré sú účastníkmi zmluvného vzťahu ďalej patrí:
          - oboznámiť svojich účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami, ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od CK obdrží, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb
          -  zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti objednávateľov, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník
        - určiť vedúceho skupiny v prípade, keď podľa dohody s CK nie je zabezpečený sprievodca CK. Tento vedúci organizačne zabezpečuje riadne poskytnutie služieb od dodávateľov, dbá na plnenie programu služieb od dodávateľov, dbá na plnenie programu služieb,
          - odovzdať cestovnej kancelárii vopred menný zoznam účastníkov, u detí do 15 rokov uviesť úplný dátum narodenia a uviesť osoby zodpovedné za dohľad a ich sprevádzanie

 

XIX. Záverečné ustanovenia

Ústne informácie, ktoré objednávateľ obdrží na predajnom mieste, nezaväzujú CK viac, ako je uvedené v písomnej ponuke a v písomnom programe zájazdu. V prípade nejasností pred podpisom Zmluvy sa objednávateľ môže obrátiť na pracovníkov CK Azad, ktorí mu radi poskytnú vysvetlenie. Podpísaním Zmluvy vyslovuje objednávateľ súhlas s tým, a to aj v mene ostatných uvedených osôb v Zmluve, aby cestovná kancelária Azad spracovávala osobné údaje za účelom ponúkania služieb v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v Zmluve. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom CK Azad a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené ponúkať a poskytovať služby zabezpečované CK Azad, ako aj osobám, ktoré dodávajú služby pre CK (vrátane cezhraničného toku). Všetky informácie v katalógu a cenníku CK Azad o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a CK Azad si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia Zmluvy s objednávateľom.

Tieto „Všeobecné zmluvné podmienky“ CK AZAD vstúpili do platnosti a majú účinnosť odo dňa 01.01.2020,vzťahujú sa na všetky zájazdy organizované cestovnou kanceláriou Azad a sú neoddeliteľnou súčasťou cestovnej zmluvy. Zákazníci potvrdzujú svojím podpisom cestovnej zmluvy, že ich poznajú, rozumejú im a súhlasia s nimi v plnom rozsahu.