Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Pre zabezpečenie správneho postupu pri vybavovaní reklamácii nekvalitných služieb poskytovaných alebo sprostredkovaných cestovnou kanceláriou AZAD vydáva CK AZAD s.r.o. tento reklamačný poriadok.

1. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia ako bolo dohodnuté v Zmluve o obstaraní zájazdu, vzniká zákaznikovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chzbne poskztnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Zákazník  má právo reklamovať nekvalitné služby len vo vlastnom mene príp. v mene osôb, ktoré sú spolu s ním uvedené v Zmluve o obstaraní zájazdu. Zástupca CK je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď vŕamci svojej kompetencie.

2. Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše zástupca CK s reklamujúcim bezodkladne reklamačný protokol s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca CK alebo dodávateľ služby a reklamujúci, ktorý obdrží jeden exemplár reklamačného protokolu. Tento potvrdený reklamačný protokol je zákazník povinný predložiť pri neskoršej uplatnenej reklamácii.

3. Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť u CK AZAD bezodkladne písomnou formou, najneskôr   však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK AZAD povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania.

4. CK AZAD zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CK AZAD alebo iní dodávatelia služieb, ktoré poskytujú v rámci zájazdu. CK AZAD nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si zákaznik objedná na mieste u sprievodcu, od hotela alebo inej organizácie

5.  Za predmet reklamácie sa nepovažujú náhrady takej škody a majetkovej ujmy spôsobené zákaznikovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

6. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislí na činnosti a postupe CK AZAD alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazik úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká zánikaznikovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

7. CK AZAD si vyhradzuje právo na zrušenie možnosti niektorého nástupného miesta v prípade nenaplnenia minimálneho počtu 8 klientov z jedného nástupného miesta. V takomto prípade bude klientovi ponúknuté náhradné miesto nástupu. Táto zmena musí byť zákazníkovi včas oznámená. Pri tejto zmene sa postupuje podľa ods. IV. Všeobecných zmluvných podmienok účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie AZAD s.r.o..

8. CK AZAD nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená zákazníkom treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 24.11.2012